Statut Klubu

STATUT

Stowarzyszenia Kajakowego „WODNIAK” – Gdańsk

Rozdział I

Postanowienia ogólne

& 1

Stowarzyszenie Kajakowe Wodniak – Gdańsk, zwane dalej Stowarzyszeniem, ma osobowość prawną.

& 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Województwa Pomorskiego, a siedzibą władz miasto Gdańsk.

& 3

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.

& 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

& 5

Stowarzyszenie posiada legitymację organizacyjną. Stowarzyszenie ma prawo wręczania legitymacji członkowskiej oraz nadawania legitymacji honorowej, osobom lub organizacjom zasłużonym dla Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele i środki działania.

& 6

Celem Stowarzyszenia jest :

1. Popularyzacja turystyki kajakowej i innych dziedzin sportu.

2. Działalność charytatywna.

3. Ochrona i promocja zdrowia.

4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

5. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

7. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

8. Promocja i organizacja wolontariatu.

& 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez upowszechnianie turystyki kajakowej i masowy sport kajakowy wśród swoich członków, tworzy dogodne warunki do uprawiania kajakarstwa oraz organizuje imprezy kajakowe i współdziała z innymi organizacjami i stowarzyszeniami kajakowymi.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

& 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

1. Zwyczajnych

2. Honorowych

3. Wspierających

& 8A

Małoletni mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych (z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach).

& 9

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, pragnąca wnieść swój wkład pracy społecznej w rzeczywiste cele i zadania masowego sportu kajakowego.

& 10

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona w dziedzinie upowszechniania masowego sportu kajakowego.

& 11

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która uznaje cele Stowarzyszenia i będąc zainteresowana rozwojem jego działalności, będzie czynnie wspierać swą działalnością niniejsze Stowarzyszenie.

& 12

Zatwierdzenie członkostwa:

1. Członków zwyczajnych (&1) przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie zgłoszenia i pisemnej deklaracji.

2. Godność członka honorowego (&10) nadaje Zjazd Członków, na podstawie wniosku Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członków wspierających (&11) przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanych osób.

& 13

Członek zwyczajny ma prawo:

1. Bierne i czynne prawo wyborcze do Władz Stowarzyszenia.

2. Zgłaszać wnioski i postulaty pod adresem Władz Stowarzyszenia.

3. Brać udział w naradach Stowarzyszenia.

4. Korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Stowarzyszenia.

5. Brać udział w działalności Stowarzyszenia.

6. Posiadać legitymację członkowską Stowarzyszenia.

7. Używanie godła Stowarzyszenia.

& 14

Członek honorowy ma prawo:

1. Być wybieranym do Władz Stowarzyszenia.

2. Korzystać ze świadczeń Stowarzyszenia.

3. Posiadać legitymację członkowską Stowarzyszenia.

4. Być zwolnionym od płacenia składek członkowskich.

& 15

Członek wspierający ma prawo:

1. Uczestniczyć w pracach komitetu organizacyjnego, który wspiera.

2. Zgłaszać wnioski i postulaty pod adresem Władz Stowarzyszenia.

3. Brać udział w naradach Stowarzyszenia.

4. Korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Stowarzyszenia.

5. Brać udział w działalności Stowarzyszenia.

6. Posiadać legitymację członkowską Stowarzyszenia.

& 16

Członek zwyczajny jest zobowiązany:

1. Brać czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia.

2. Przestrzegać postanowień statutu i Władz Stowarzyszenia.

3. Regularnie opłacać składki członkowskie.

4. Przestrzegać postanowień regulaminu Stowarzyszenia.

5. Troszczyć się o mienie Stowarzyszenia.

6. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

7. Uczestniczyć czynnie w pracach na rzecz Stowarzyszenia.

& 17

Członek wspierający jest obowiązany regularnie opłacać składki członkowskie.

& 18

Członkostwo ustaje w przypadku:

1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie.

2. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich dłużej niż dwanaście miesięcy.

3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Władze i struktura organizacyjna.

& 19

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Zjazd członków.

2. Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna.

& 20

Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa dwa lata.

& 21

Wybór Władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym. Wybór Władz odbywa się w głosowaniu tajnym jeśli Zjazd podejmie stosowną uchwałę.

Zjazd członków

& 22

Do kompetencji Zjazdu Członków należy:

1. Ustalenie kierunków działalności Stowarzyszenia.

2. Uchwalenie projektów zmian statutu.

3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

4. Wybór Władz Stowarzyszenia.

5. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Władze Stowarzyszenia.

6. Nadawanie godności Członka Honorowego.

7. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

& 23

Uchwały zjazdu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.

& 24

Zjazd Członków sprawozdawczo – wyborczy zwoływany jest przez Zarząd raz na dwa lata. O terminie, miejscu i porządku obrad zjazdu, Zarząd zawiadamia członków 30 dni przed terminem Zjazdu.  Zjazd jest prawomocny jeśli w pierwszym terminie uczestniczy w nim co najmniej połowa członków plus jeden, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

& 25

Nadzwyczajny Zjazd Członków może być zwołany z inicjatywy Zarządu, na wniosek  Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej połowy liczby członków. Nadzwyczajny Zjazd Członków zwoływany jest przez Zarząd w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których został zwołany.

Zarząd

& 26

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie  między Zjazdami Członków.

& 27

Zarząd składa się z 4 – 10 członków wybranych przez Zjazd.

& 28

Prezesa Zarządu wybiera Zjazd Członków.

& 29

Do zakresu działania Zarządu należy:

1. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia.

2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

4. Uchwalanie planów i preliminarzy działalności.

5. Powoływanie Komitetów Organizacyjnych imprez organizowanych przez Stowarzyszenie.

6. Zapewnienie wykonywania uchwał Zjazdu Członków.

7. Decydowanie w sprawach mających o rozwoju i działalności Stowarzyszenia, a nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych Władz Stowarzyszenia.

8. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

& 30

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia odbywają się raz na kwartał ale nie rzadziej niż raz w roku. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

Komisja Rewizyjna

& 31

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

& 32

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

& 33

Do zakresu Komisji Rewizyjnej należy:

1. Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności Stowarzyszenia.

2. Ocena działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia.

3. Żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie jego działalności.

4. Składanie sprawozdań Zjazdowi Członków oraz występowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu.

& 34

1. W razie ustąpienia prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego prezesa wyłącznie spośród członków Zarządu wybranych na ostatnim zjeździe. Pełni on tę funkcję do czasu najbliższego Zjazdu Członków.

2. Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokoptować do swego składu nowych członków Władz w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji. Liczba powołanych w ten sposób członków danej Władzy nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

& 35

Do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie posiada majątek, który uzyskuje z:

1. Składek członkowskich.

2. Dotacji, subwencji i darowizn.

3. Dochodów z działalności statutowej.

4. Dochodów z działalności gospodarczej.

& 36

W celu uzupełnienia środków finansowych niezbędnych do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą oraz wchodzić w spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

& 37

1. Do nabycia, zbywania i obciążania nieruchomego majątku Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd Stowarzyszenia.

2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

& 38

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zjazd Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków.

& 39

Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.