Historia SK Wodniak

Powstanie klubu datuje się na rok 1953 gdy ze Stoczni Gdańskiej wydzielono nową bazę remontową czyli Gdańską Stocznię Remontową. Wtedy to za staraniem kolegów Weltrowskiego i Mitały zdobyto 20 kajaków dla nowej sekcji turystyki kajakowej.
Na jej podbudowie powstaje klub sportowy ,,Kolejarz-Ostrów” przyjmując swą nazwę z racji przynależności do Związku Zawodowego Transportowców.
W 1954 roku członkowie sekcji budują przystań kajakową i zawiązują koło PTTK nr 12 a w 1957 przystępują do PZK . Po przejściu Stoczni do Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców powstaje klub ,,Viktoria” Jednak w 1960 z inicjatywy Rady Zakładowej powołuje się Ognisko TKKF ,,Wodniak” zrzeszające turystów oddzielających się tym samym od wyczynowców z Viktori. W 1973 zrezygnowano z przynależności do ogniska TKKF podtrzymując swą przynależność do PTTK przy GSR i przyjęli ostateczną nazwę Klub Kajakowy ,,Wodniak ” przy GSR. Ogólnie rozwój klubu można podzielić na dziesięciolecia.
Pierwsze lata pięćdziesiąte to rocznie 3-4 spływy klubowe z udziałem około 80 osób. Lata sześćdziesiąte charakteryzuje wzrost ilości spływów. Zostaje zorganizowany pierwszy Okręgowy spływ Kajakowy Brdą (1965 r.) powtórzony jeszcze cztery razy, by w następnych latach jego kontynuacja już na Wdzie była koronną imprezą Wodniaka. Organizowane są też przez Antoniego Czarnowskiego spływy odkrywcze takimi rzekami jak : Kłonecznicą , Liwą ,Osią , Kajlawą , Chociną , Pielisą , Mątawą. Eugeniusz Gutfrański organizuje pierwsze spływy poza granicami kraju .
W latach siedemdziesiątych następuje dynamiczny rozwój działalności. Ilość uczestników do lat sześćdziesiątych aż pięciokrotnie wzrasta.
Kontynuując Okręgowy Spływ zaczyna się pływanie Wdą która będzie już nam towarzyszyć do dnia dzisiejszego zwiększając wtedy swą frekwencje do około 400 osób.
Lata osiemdziesiąte pozwalają najpełniej się rozwinąć klubowi umożliwiając udział w sezonie około 1500-2000 osobom. Spływ Kajakowy na Wdzie urasta do rangi Międzynarodowej (1983) osiągając swą rekordową frekwencje na XXV 700 osób (1990 r)
W okresie tym i zbliżonym klub w ocenie KT PZK oceniającej całokształt działalności w roku na 15 lat klasyfikacji 8 razy przyznaje naszemu klubowi pierwsze miejsce w kraju. Zaczyna się współpraca z klubem Wanożnik w organizacji Spływu Kajakowego ,,Śladami Remusa ” (ok. 200 osób) kultywującego tradycje Kaszubskie. Ostatnie dziesięciolecie czyli lata dziewięćdziesiąte to na początku dekady kilka zmian siedziby i początek działalności nowych młodych działaczy.
Klub w wyniku zmian ustrojowych musi przyjąć osobowość prawną w związku z tym w grudniu 1995 roku zawiązuje Stowarzyszenie Kajakowe Wodniak Gdańsk stające się obecną naszą nazwą.
Młodzi działacze z dużą energią walczą o być albo nie być klubu zdobywają upragnioną od szeregu lat stanice nad wodą. Zaczyna się rozbudowywanie jej i upiększanie .
Sprzęt pływający ma swoje miejsce jak należy i jest coraz lepiej remontowany, jeśli do tego dodać że uzupełniamy go o nowe nabytki służące osiąganiu lepszych wyników w rywalizacji . Owocuje to wspaniałymi sukcesami na różnych imprezach i pozwala być ciągle czołowym klubem tej branży. Dzięki pięknej stanicy rozpoczyna się organizacja dużego spływu kajakowego dla Pomorskiego Okręgu Kajakowego ,,Otwarcie Sezonu” który z racji naszego pochodzenia odbywa się po kanałach Gdańska i pozwala poznawać to
miasto z perspektywy wody. Kontynuujemy organizację Spływu Kajakowego na Wdzie, który ma ugruntowaną renomę i stałych bywalców będąc ciągle koronną imprezą Wodniaka.